Gebruiksvoorwaarden

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u deze gebruikt grabtik.cc. Dit document vermeldt de algemene voorwaarden ("Voorwaarden") waarop grabtik.cc ("wij" of "ons") zal u diensten verlenen op zijn websites, inclusief, maar niet beperkt tot, de hierboven genoemde websites (gezamenlijk de "Website"). Deze Voorwaarden vormen een contractuele overeenkomst tussen u en wij. Door de Website te bezoeken, te openen, te gebruiken en/of eraan deel te nemen (gezamenlijk "gebruiken"), u uw begrip en aanvaarding van deze Voorwaarden kenbaar te maken. Zoals gebruikt in dit document, zijn de termen ‘u’ of "uw" verwijst naar u, elke entiteit die u vertegenwoordigt, uw of haar vertegenwoordigers, opvolgers, rechtverkrijgenden en gelieerde ondernemingen, en al uw of hun apparaten. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE VOORWAARDEN VAN GEBRUIKT, DAN IS HET U UITDRUKKELIJK VERBODEN DE SITE TE GEBRUIKEN EN MOET U STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE.:

Verlening van gebruik

Wij verlenen u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en beperkt recht op toegang, niet-openbaar de Website weergeven en gebruiken, inclusief alle daarin beschikbare inhoud (de "Inhoud") (onderhevig aan de beperkingen van de Website) op uw computer of mobiele apparaat in overeenstemming met deze Voorwaarden. Jij mag de Website uitsluitend openen en gebruiken voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Deze subsidie ​​kan door ons naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook en naar eigen goeddunken worden beëindigd, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Bij beëindiging kunnen wij, maar zijn wij niet verplicht: (i) of deactiveer uw account, (ii) blokkeer uw e-mail- en/of IP-adressen of beëindig op andere wijze uw gebruik van en de mogelijkheid om de Website te gebruiken, en/of (iii) het verwijderen en/of verwijderen van uw Gebruikersinzendingen (hieronder gedefinieerd). U stemt ermee in de Website na de beëindiging niet te gebruiken of te proberen te gebruiken. Bij beëindiging, wordt de verlening van uw recht om de Website te gebruiken beëindigd, maar alle andere delen ervan deze Voorwaarden zullen blijven bestaan. U erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn jegens u of een derde partij de beëindiging van uw gebruiksvergunning.

Intellectueel eigendom

Tenzij anders aangegeven, is de Site ons eigendom en is alle broncode, databases, functionaliteit, software, website-ontwerpen, audio, video, tekst, foto's en afbeeldingen op de Site (gezamenlijk de “Inhoud”) en de daarin opgenomen handelsmerken, dienstmerken en logo’s daarin (de “Merken”) zijn eigendom van of worden beheerd door ons of zijn aan ons in licentie gegeven, en worden beschermd door auteursrecht- en handelsmerkwetten en diverse andere intellectuele eigendomsrechten en oneerlijke concurrentie wetten van de Verenigde Staten, internationale auteursrechtwetten en internationale verdragen. De inhoud en de Merken worden uitsluitend ter informatie en voor persoonlijk gebruik op de Site aangeboden “AS IS”. Behalve als zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden, mag geen enkel deel van de Site en geen enkele Inhoud of Merken worden gekopieerd, gereproduceerd, samengevoegd, opnieuw gepubliceerd, geüpload, gepost, publiekelijk weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden, gedistribueerd, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden dan ook, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Inhoud op de Website

U begrijpt en erkent dat u bij het gebruik van de Website wordt blootgesteld aan inhoud uit verschillende bronnen, waaronder inhoud die door andere gebruikers op de website beschikbaar is gesteld, diensten, partijen en via geautomatiseerde of andere middelen (gezamenlijk “Inhoud van derden”) en dat doen wij heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor inhoud van derden. Dat begrijp en erken je u wordt mogelijk blootgesteld aan inhoud die onnauwkeurig, aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins aanstootgevend is, of kan schade toebrengen aan uw computersystemen en, zonder de overige beperkingen van de aansprakelijkheid te beperken bepalingen hierin, stemt u ermee in afstand te doen, en doet u hierbij afstand van, alle wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen die u in verband hiermee tegen ons kunt hebben.

Wij claimen geen eigendom of controle over inhoud van derden. Derden behouden alle rechten op Inhoud van derden en zij zijn verantwoordelijk voor het indien nodig beschermen van hun rechten.

U begrijpt en erkent dat wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor het monitoren van de Website voor ongepaste inhoud of gedrag. Als wij daar op enig moment, naar eigen goeddunken, voor kiezen toezicht houden op dergelijke inhoud, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor dergelijke inhoud, hebben wij geen verplichting om deze aan te passen of verwijder dergelijke inhoud (inclusief gebruikersinzendingen en inhoud van derden) en ga ervan uit dat dit niet het geval is verantwoordelijkheid voor het gedrag van anderen die dergelijke inhoud indienen (inclusief gebruikersinzendingen en Inhoud van derden).

Zonder beperking van de onderstaande bepalingen over beperkingen van aansprakelijkheid en disclaimers van garanties, alle inhoud (inclusief gebruikersinzendingen en inhoud van derden) op de website is aan u verstrekt "AS-IS" uitsluitend voor uw informatie en persoonlijk gebruik en u mag deze niet gebruiken, kopiëren, reproduceren, distribueren, verzenden, uitzenden, weergeven, verkopen, in licentie geven of anderszins exploiteren voor wie dan ook voor welk doel dan ook de inhoud zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve eigenaren/licentiegevers van de inhoud.

U erkent dat wij naar eigen goeddunken kunnen weigeren de toegang te publiceren, te verwijderen of te blokkeren op welke inhoud dan ook, om welke reden dan ook, of zonder enige reden, met of zonder voorafgaande kennisgeving.

Gebruikersgedrag

U mag de Website niet openen of gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor wij de website hebben gemaakt Website beschikbaar. De Website mag niet worden gebruikt in verband met commerciële doeleinden, behalve die specifiek door ons worden onderschreven of goedgekeurd.

Als gebruiker van de Website gaat u ermee akkoord om niet:

  • Haal systematisch gegevens of andere inhoud van de site op om deze rechtstreeks te creëren of te compileren of indirect, een verzameling, compilatie, database of directory zonder schriftelijke toestemming van ons.
  • Naar onze mening ons en/of de Site in diskrediet brengen, bezoedelen of anderszins schade toebrengen.
  • Zich bezighouden met ongeoorloofde framing van of koppelingen naar de website.
  • De Website of de netwerken verstoren, verstoren of onnodig belasten diensten verbonden aan de Website.
  • Kopieer of pas de websitesoftware aan, inclusief maar niet beperkt tot Flash, PHP, HTML, JavaScript of andere code.
  • De software waaruit of in de software bestaat, ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren op welke manier dan ook deel uitmaken van de Website.
  • Gebruik de Website als onderdeel van een poging om met ons te concurreren of gebruik de Website anderszins en/of de Inhoud voor enige inkomstengenererende onderneming of commerciële onderneming.
Diensten op de Website

U erkent dat de Website een zoek- en downloadtool voor algemene doeleinden is. De website kan alleen gebruiken in overeenstemming met de wet. Wij moedigen, tolereren, aanzetten tot of staan ​​geen enkel gebruik van de software toe Website die mogelijk in strijd is met de wet, inclusief het downloaden van auteursrechtelijk beschermde video's en inhoud.

Termijn en beëindiging

Deze Gebruiksvoorwaarden blijven volledig van kracht zolang u de Site gebruikt. ZONDER OM ELKE ANDERE BEPALING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE BEPERKEN, BEHOUDEN WIJ HET RECHT VOOR OM, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID DE TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE SITE WEIGEREN (INCLUSIEF HET BLOKKEREN VAN BEPAALDE IP-adressen ADRESSEN), AAN IEDERE PERSOON, OM WELKE REDEN DAN OOK, ZONDER REDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHENDING VAN ENIGE VERKLARING, GARANTIE OF OVEREENKOMST IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF VAN ENIGE TOEPASSELIJKE WET OF REGELGEVING. WIJ KUNNEN UW GEBRUIK VAN OF DEELNAME AAN DE SITE BEËINDIGEN OF ENIGE INHOUD VERWIJDEREN OF INFORMATIE DIE U OP ELK MOMENT, ZONDER WAARSCHUWING, NAAR ONS EIGEN GOEDDUNKEN HEBT GEPLAATST.

Wijziging en onderbreking

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de site op elk moment of voor een bepaalde tijd te wijzigen, aan te passen of te verwijderen welke reden dan ook, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving. Er mag geen andere kennisgeving aan u worden gedaan amendementen. U ERKENT DAT UW VOORTDURENDE GEBRUIK VAN DE WEBSITE NA DERGELIJKE WIJZIGINGEN ZAL ZIJN BEVATTEN UW AANVAARDING VAN DERGELIJKE WIJZIGINGEN, ONGEACHT OF U ZE DAADWERKELIJK HEBT GELEZEN.

We behouden ons ook het recht voor om de site geheel of gedeeltelijk zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten elk moment. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de site.

Wij kunnen niet garanderen dat de Site te allen tijde beschikbaar zal zijn. We kunnen hardware, software, of andere problemen of de noodzaak om onderhoud uit te voeren met betrekking tot de Site, resulterend in onderbrekingen, vertragingen of fouten. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen, herzieningen, updates, opschorting, de Site op elk moment of om welke reden dan ook stopzetten of anderszins wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Jij gaat u ermee akkoord dat wij op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enig verlies, schade of ongemak veroorzaakt door uw onvermogen om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site tijdens een downtime of stopzetting van de Site. Niets binnen deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden geïnterpreteerd als een verplichting voor ons om de Site te onderhouden en te ondersteunen of te leveren eventuele correcties, updates of releases die daarmee verband houden.

Vrijwaring

DE SITE WORDT GELEVERD OP BASIS VAN AS-IS EN ZOALS BESCHIKBAAR. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE SITE EN ONZE DIENSTEN ZULLEN OP EIGEN RISICO ZIJN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN WIJ ALLES AF GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, IN VERBAND MET DE SITE EN UW GEBRUIK DAARVAN, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN NIET-INBREUK. WIJ GEVEN GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN OVER DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE DE INHOUD VAN DE SITE OF DE INHOUD VAN ENIGE WEBSITES DIE AAN DE SITE WORDEN GEKOPPELD EN WIJ AANVAARDEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE (1) FOUTEN, FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN VAN INHOUD EN MATERIALEN, (2) PERSOONLIJKE LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, ALS GEVOLG VAN UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SITE, (3) ELKE ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN ONZE VEILIGE SERVERS EN/OF ALLE PERSOONLIJKE INFORMATIE EN/OF FINANCIËLE INFORMATIE DAARIN OPGESLAGEN, (4) ELKE ONDERBREKING OF STOPZETTING VAN OVERDRACHT NAAR OF VAN DE SITE, (5) ENIGE BUGS, VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN EN DERGELIJKE DIE KUNNEN ZIJN DOOR EEN DERDE PARTIJ VERZONDEN NAAR OF VIA DE SITE, EN/OF (6) FOUTEN OF OMISSIES IN ENIGE INHOUD EN MATERIALEN OF VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK OPGELOPEN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN ENIGE INHOUD GEPLAATST, VERZONDEN OF ANDERSZINS BESCHIKBAAR GEMAAKT VIA DE SITE. WIJ GARANDEREN NIET, ONDERSCHRIJVEN NIET, GARANTIE OF AANVAARDT DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIG PRODUCT OF DIENST DIE WORDT GEADVERTEERD OF AANGEBODEN DOOR EEN DERDE PARTIJ VIA DE SITE, ELKE GEHYPERLINKTE WEBSITE, OF ENIGE WEBSITE OF MOBIELE APPLICATIE DIE IN ENIGE BANNER OF ANDERE RECLAME, EN WIJ ZIJN GEEN PARTIJ BIJ OF ZIJN OP GEEN ENKELE WIJZE VERANTWOORDELIJK VOOR TOEZICHT OP ELKE TRANSACTIE TUSSEN U EN DERDE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN. ALS BIJ DE AANKOOP VAN EEN PRODUCT OF DIENST VIA EEN MIDDEL OF IN WELKE OMGEVING MOET U GEBRUIK MAKEN UW BESTE OORDEEL EN WEES VOORZICHTIG WANNEER PASSEND.

Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL ZULLEN WIJ OF ONZE DIRECTEUREN, WERKNEMERS OF AGENTEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U OF ENIGE DERDE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, GEVOLGSCHADE, VOORBEELDSCHADE, INCIDENTELE, SPECIALE OF BESTRAFFENDE SCHADE, INCLUSIEF WINSTDERVING, INKOMSTENVERLIES, VERLIES VAN GEGEVENS OF ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN DE SITE, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

Schadeloosstelling en vrijwaring

U stemt er hierbij mee in ons schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle schade en schade van derden claims en kosten, inclusief advocatenhonoraria, die voortvloeien uit uw gebruik van de Website en/of uit uw schending van deze Voorwaarden.

In het geval dat u een geschil heeft met een of meer andere gebruikers of derden, kunt u dat doen ontslaat ons, onze functionarissen, werknemers, agenten en rechtsopvolgers hierbij van claims, eisen en schade (daadwerkelijk en gevolgschade) van welke aard dan ook, bekend en onbekend, vermoed en onvermoed, openbaar gemaakt en niet openbaar gemaakt, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met dergelijke geschillen en/of de website.