Warunki korzystania

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z niniejszymi warunkami użytkowania grabtik.cc. Niniejszy dokument określa warunki („Warunki”), na jakich grabtik.cc („my” lub „nas”) będzie świadczyć dla Ciebie usługi na swoich stronach internetowych, w tym między innymi wyżej wymienionymi strony internetowe (zwane łącznie „Witryną”). Niniejsze Warunki stanowią umowę umowną pomiędzy Tobą i my. Odwiedzając, uzyskując dostęp, korzystając i/lub przyłączając się (łącznie „korzystając”) z Witryny, Ty wyrazić zrozumienie i akceptację niniejszych Warunków. Stosowane w tym dokumencie terminy „ty” lub „twój” odnosi się do Ciebie, dowolnego podmiotu, który reprezentujesz, Twoich lub jego przedstawicieli, następców, cesjonariuszy i podmioty stowarzyszone oraz dowolne Twoje lub ich urządzenia. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ ZE WSZYSTKIMI NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYWAJ, WTEDY MASZ WYRAŹNY ZAKAZ KORZYSTANIA Z STRONY I MUSISZ PRZESTAĆ KORZYSTAĆ Z STRONY INTERNETOWEJ.:

Przyznanie użytkowania

Udzielamy Ci niewyłącznego, nieprzenoszalnego i ograniczonego prawa dostępu w trybie niepublicznym wyświetlać i korzystać z Witryny, w tym całej dostępnej w niej treści („Treść”) (z zastrzeżeniem ograniczeniami Serwisu) na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym zgodnie z niniejszymi Warunkami. Ty może uzyskiwać dostęp do Witryny i korzystać z niej wyłącznie w celach osobistych i niekomercyjnych.

Niniejsza dotacja może zostać przez nas wypowiedziana według własnego uznania z dowolnego powodu i według naszego wyłącznego uznania za pomocą lub bez wcześniejszego powiadomienia. Po rozwiązaniu umowy możemy, ale nie jesteśmy zobowiązani: (i) usunąć lub dezaktywować Twoje konto, (ii) zablokować Twój adres e-mail i/lub adresy IP lub w inny sposób zakończyć korzystanie z niego i możliwości korzystania z Witryny i/lub (iii) usunięcia i/lub usunięcia jakichkolwiek Zgłoszeń Użytkownika (zdefiniowane poniżej). Zgadzasz się nie używać ani nie podejmować prób korzystania z Witryny po takim rozwiązaniu. Od wypowiedzeniu, przyznanie Ci prawa do korzystania z Witryny wygasa, ale wszystkie pozostałe części niniejsze Warunki obowiązują. Przyjmujesz do wiadomości, że nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za wygaśnięcie zgody na użytkowanie.

Własność intelektualna

O ile nie wskazano inaczej, Strona stanowi naszą własność i cały kod źródłowy, bazy danych, funkcjonalność, oprogramowanie, projekty stron internetowych, audio, wideo, tekst, zdjęcia i grafika w Witrynie (łącznie „Treść”) oraz zawartych w niej znaków towarowych, znaków usługowych i logo w nich zawarte („Znaki”) są naszą własnością lub są przez nas kontrolowane lub udzielone nam na podstawie licencji i są chronione przez praw autorskich i znaków towarowych oraz różnych innych praw własności intelektualnej i nieuczciwej konkurencji prawa Stanów Zjednoczonych, międzynarodowego prawa autorskiego i konwencji międzynarodowych. Treść oraz Znaki są udostępniane w Witrynie „TAK JAK JEST”, wyłącznie w celach informacyjnych i do użytku osobistego. Z wyjątkiem jako wyraźnie określone w niniejszych Warunkach użytkowania, żadna część Witryny ani żadna Treść ani Znaki nie mogą być kopiowane, powielane, agregowane, ponownie publikowane, przesyłane, publikowane, wyświetlane publicznie, kodowane, tłumaczone, przesyłane, dystrybuowane, sprzedawane, licencjonowane lub w inny sposób wykorzystywane do celów komercyjnych w jakikolwiek sposób, bez naszej wyraźnej, uprzedniej pisemnej zgody.

Treść na Stronie internetowej

Rozumiesz i akceptujesz, że podczas korzystania ze Strony będziesz narażony na kontakt z treściami z różnych źródeł, w tym z treści udostępnianych w Serwisie przez innych użytkowników, usług, stronom trzecim oraz w sposób zautomatyzowany lub w inny sposób (łącznie „Treści stron trzecich”) i że to robimy nie sprawuje kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za Treści Osób Trzecich. Rozumiesz to i potwierdzasz to możesz być narażony na treści, które są niedokładne, obraźliwe, nieprzyzwoite lub w inny sposób budzące zastrzeżenia, lub może spowodować uszkodzenie systemów komputerowych i, bez ograniczania innych ograniczeń odpowiedzialności postanowieniami niniejszego dokumentu, zgadzasz się zrzec i niniejszym zrzekasz się wszelkich praw lub godziwych praw lub środków zaradczych, jakie możesz mieć przeciwko nam w związku z tym.

Nie rościmy sobie prawa własności ani kontroli nad treściami stron trzecich. Osoby trzecie zachowują wszelkie prawa do Treści stron trzecich i są oni odpowiedzialni za odpowiednią ochronę swoich praw.

Rozumiesz i potwierdzasz, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za monitorowanie Witryna internetowa zawierająca nieodpowiednie treści lub zachowania. Jeśli w dowolnym momencie zdecydujemy się, według naszego wyłącznego uznania monitorować takie treści, nie ponosimy odpowiedzialności za takie treści, nie mamy obowiązku modyfikowania ani usunąć wszelkie takie treści (w tym treści przesłane przez użytkowników i treści stron trzecich) i założyć, że nie odpowiedzialność za zachowanie innych osób przesyłających takie treści (w tym Zamieszczone przez Użytkownika i Treści osób trzecich).

Bez ograniczania poniższych postanowień dotyczących ograniczenia odpowiedzialności i zrzeczenia się odpowiedzialności gwarancji, cała Treść (w tym Treści Użytkownika i Treści Osób Trzecich) znajdująca się w Witrynie jest dostarczone Ci „TAK JAK JEST” wyłącznie do Twojej informacji i użytku osobistego i nie będziesz używać, kopiować, reprodukować, rozpowszechniać, transmitować, nadawać, wyświetlać, sprzedawać, licencjonować lub w inny sposób wykorzystywać do jakichkolwiek celów w innym celu, niezależnie od treści, bez uprzedniej pisemnej zgody odpowiednich osób właściciele/licencjodawcy Treści.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że możemy według własnego uznania odmówić publikacji, usunięcia lub zablokowania dostępu do jakiejkolwiek Treści z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu, za powiadomieniem lub bez.

Zachowanie użytkownika

Nie możesz uzyskiwać dostępu do Witryny ani korzystać z niej w żadnym innym celu niż ten, dla którego tworzymy Strona internetowa dostępna. Z Witryny nie można korzystać w związku z żadnymi przedsięwzięciami komercyjnymi, z wyjątkiem te, które są przez nas specjalnie zatwierdzone lub zatwierdzone.

Jako użytkownik Serwisu zgadzasz się nie:

  • Systematycznie pobieraj dane lub inną zawartość ze Strony w celu bezpośredniego tworzenia lub kompilowania lub pośrednio zbiór, kompilację, bazę danych lub katalog bez pisemnej zgody firmy nas.
  • Dyskredytowanie, niszczenie lub w inny sposób krzywdzenie, naszym zdaniem, nas i/lub Witryny.
  • Angażować się w nieautoryzowane tworzenie ramek lub łączenie się z Witryną.
  • Ingerować, zakłócać lub powodować nadmierne obciążenie Witryny lub sieci lub usług połączonych z Serwisem.
  • Kopiuj lub dostosowuj oprogramowanie Strony, w tym między innymi Flash, PHP, HTML, JavaScript lub inny kod.
  • Odszyfrować, dekompilować, dezasemblować lub odtwarzać kodu źródłowego dowolnego oprogramowania zawierającego lub znajdującego się w nim w jakikolwiek sposób stanowiące część Serwisu.
  • Korzystaj z Witryny w ramach wszelkich prób konkurowania z nami lub korzystania z Witryny w inny sposób i/lub Treści na potrzeby jakichkolwiek przedsięwzięć generujących przychody lub przedsięwzięć komercyjnych.
Usługi w Serwisie

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Witryna jest narzędziem ogólnego przeznaczenia do wyszukiwania i pobierania. Strona internetowa może być używane wyłącznie zgodnie z prawem. Nie zachęcamy, nie tolerujemy, nie namawiamy ani nie pozwalamy na żadne użycie Witryna internetowa, która może naruszać jakiekolwiek prawo, w tym pobieranie filmów objętych prawami autorskimi i treść.

Termin i zakończenie

Niniejsze Warunki użytkowania pozostają w pełnej mocy i obowiązują podczas korzystania z Witryny. BEZ OGRANICZAJĄC JAKIEKOLWIEK INNE POSTANOWIENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA, ZASTRZEGAMY PRAWO DO, WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I BEZ POWIADOMIENIA ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI ODMÓWIĆ DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z STRONY (W TYM BLOKUJĄC NIEKTÓRE IP ADRESY), KAŻDEJ OSOBIE Z DOWOLNEGO POWODU LUB BEZ POWODU, W TYM BEZ OGRANICZEŃ NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB USTAWIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH KORZYSTANIA LUB JAKICHKOLWIEK OBOWIĄZUJĄCYCH PRAWO LUB ROZPORZĄDZENIE. MOŻEMY ZAKOŃCZYĆ KORZYSTANIE LUB UCZESTNICTWO W WITRYNIE LUB USUNĄĆ WSZELKĄ TREŚĆ LUB INFORMACJE, KTÓRE Opublikowałeś w dowolnym momencie, bez ostrzeżenia, według naszego wyłącznego uznania.

Modyfikacja i przerwanie

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub usunięcia zawartości Witryny w dowolnym momencie i na czas z dowolnego powodu, według naszego wyłącznego uznania, bez uprzedzenia. Żadne inne powiadomienia nie mogą zostać przesłane do Ciebie w jakiejkolwiek sprawie poprawki. UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE DALSZE KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ PO TAKICH ZMIANACH BĘDZIE STANOWI SWOJĄ AKCEPTACJĘ TAKICH POPRAWEK, NIEZALEŻNIE OD CZY JE FAKTYCZNIE PRZECZYTAŁEŚ.

Zastrzegamy sobie również prawo do modyfikacji lub zaprzestania udostępniania całości lub części Witryny bez powiadomienia pod adresem w dowolnym momencie. Nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani jakiejkolwiek osoby trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie działania Strony.

Nie możemy zagwarantować, że Witryna będzie dostępna przez cały czas. Możemy doświadczyć sprzętu, oprogramowania lub inne problemy lub konieczność przeprowadzenia konserwacji związanej z Witryną, skutkujące zakłóceń, opóźnień lub błędów. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, przeglądu, aktualizacji, zawieszenia, zaprzestać udostępniania lub w inny sposób modyfikować Stronę w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, bez powiadomienia. Ty zgadzasz się, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub niedogodności spowodowane przez Ciebie niemożność uzyskania dostępu do Strony lub korzystania z niej w czasie przestoju lub zaprzestania działania Strony. Nic w niniejsze Warunki użytkowania będą interpretowane jako zobowiązanie nas do utrzymywania i wspierania Witryny lub dostarczania wszelkich poprawek, aktualizacji lub wydań z nimi związanych.

Zastrzeżenie

STRONA JEST DOSTARCZANA W STANIE, W JAKIM JEST I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. ZGADZASZ SIĘ NA KORZYSTANIE Z WITRYNY A NASZE USŁUGI BĘDĄ WYKONYWANE NA TWOJE WYŁĄCZNE RYZYKO. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WYŁĄCZAMY WSZYSTKIE GWARANCJE, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, W ZWIĄZKU Z WITRYNĄ I JEJ KORZYSTANIEM, W TYM M.in. OGRANICZENIA, DOROZUMIANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ BEZ NARUSZENIA. NIE GWARANTUJEMY ANI OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI TREŚĆ WITRYNY LUB TREŚĆ JAKICHKOLWIEK STRON INTERNETOWYCH POWIĄZANYCH Z TĄ WITRYNĄ, A NIE BĘDZIEMY PONOSIĆ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE (1) BŁĘDY, BŁĘDY LUB NIEDOKŁADNOŚCI W TREŚCI I MATERIAŁACH, (2) OSOBISTE OBRAŻENIA LUB SZKODY MIENIA JAKIEGOKOLWIEK CHARAKTERU, WYNIKAJĄCE Z DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO WITRYNY, (3) WSZELKI NIEUPOWAŻNIONY DOSTĘP LUB KORZYSTANIE Z NASZYCH BEZPIECZNYCH SERWERÓW I/LUB WSZELKICH OSOBOWYCH INFORMACJE I/LUB INFORMACJE FINANSOWE W NIM PRZECHOWYWANE, (4) WSZELKIE PRZERWANIE LUB ZAKOŃCZENIE PRZESYŁANIE DO LUB ZE STRONY, (5) WSZELKIE BŁĘDY, WIRUSY, KONIE TROJAŃSKIE LUB PODOBNE, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZESYŁANE DO LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY PRZEZ DOWOLNĄ OSOBĘ TRZECIĄ I/LUB (6) WSZELKIE BŁĘDY LUB POMINIĘCIA W JAKIKOLWIEK TREŚCI I MATERIAŁÓW LUB ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU PONIESIONE W WYNIKU KORZYSTANIA Z JAKICHKOLWIEK TREŚCI ZAKŁADANE, PRZESYŁANE LUB W INNY SPOSÓB UDOSTĘPNIANE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY. NIE GWARANTUJEMY, NIE POTWIERDZAMY, GWARANCJA LUB PRZYJMOWANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK PRODUKT LUB USŁUGA REKLAMOWANY LUB OFEROWANY PRZEZ OSOBĘ TRZECIĄ DZIAŁAJ ZA POMOCĄ WITRYNY, DOWOLNEJ STRONY INTERNETOWEJ Z HIPERLINKAMI LUB DOWOLNEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB APLIKACJI MOBILNEJ OFEROWANEJ W JAKIEKOLWIEK BANNER LUB INNA REKLAMA, A NIE BĘDZIEMY STRONĄ ANI W ŻADEN SPOSÓB ODPOWIEDZIALNI MONITOROWANIE WSZELKICH TRANSAKCJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A JAKIMIKOLWIEK ZEWNĘTRZNYMI DOSTAWCAMI PRODUKTÓW LUB USŁUG. JAK KUPUJĄC PRODUKT LUB USŁUGĘ ZA POŚREDNICTWEM JAKIEGOŚ ŚRODOWISKA LUB W DOWOLNYM ŚRODOWISKU, NALEŻY UŻYWAĆ TWOJA NAJLEPSZA OCENA I ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ, GDZIE TO WŁAŚCIWE.

Ograniczenie odpowiedzialności

W ŻADNYM WYPADKU MY ANI NASI DYREKTORZY, PRACOWNICY LUB AGENCI NIE BĘDZIEMY ODPOWIEDZIALNI WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB JAKICHKOLWIEK OSÓB TRZECICH ZA WSZELKIE SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB KARNE, W TYM UTRATA ZYSKÓW, UTRATA DOCHODÓW, UTRATA DANYCH LUB INNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z SERWISU NA STRONIE, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POWIADOMIONY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

Odszkodowanie i zwolnienie

Niniejszym zgadzasz się zabezpieczyć nas przed wszelkimi szkodami i szkodami osób trzecich roszczenia i wydatki, w tym honoraria adwokackie, wynikające z korzystania przez Ciebie z Witryny i/lub z naruszenie przez Ciebie niniejszych Warunków.

W przypadku sporu z jednym lub większą liczbą innych użytkowników lub stronami trzecimi, Ty niniejszym zwalnia nas, naszych urzędników, pracowników, agentów i następców prawnych od roszczeń, żądań i szkody (rzeczywiste i wtórne) wszelkiego rodzaju i charakteru, znane i nieznane, podejrzewane i nieoczekiwane, ujawnione i nieujawnione, powstałe w wyniku lub w jakikolwiek sposób powiązane z takimi sporami i/lub Strona internetowa.